Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Akcja ewaluacja!

opublikowany: 18 lipca 2014 15:00, anna.petroff

 

Zakończyła się pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego w Warszawie – wybrane przez mieszkańców projekty będą wpisane do budżetów dzielnic na 2015 rok – teraz czas na ewaluację całego procesu.

 

Braliście udział w budżecie partycypacyjnym na którymkolwiek etapie?
Jesteś w grupie osób, które złożyły projekty?
Uczestniczyłeś/aś w spotkaniach dyskusyjnych, a może tylko w głosowaniu?
Prosimy, podziel się swoimi spostrzeżeniami! Już niedługo rozpocznie się kolejna edycja budżetu partycypacyjnego, mamy nadzieję, że wspólnie dobrze ją zaplanujemy.

Czekamy na maile na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl i zapraszamy do dyskusji na FORUM EWALUACYJNYM
– ważne sa wszystkie uwagi dotyczące przebiegu i organizacji procesu oraz pomysły na przyszłość.

 

Ankiety ewaluacyjne wypełniane były przez uczestników procesu na poszcególnych etapach:

  • ewaluacja etapu przygotowawczego procesu budżetu partycypacyjnego – ankiety wypełniane przez koordynatorów budżetu partycypacyjnego w dzielnicach oraz przewodniczących dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
  • ewaluacja przebiegu konsultacji społecznych przed rozpoczęciem procesu budżetu partycypacyjnego – ankiety przekazane do koordynatorów konsultacyjnych w dzielnicach
  • ocena dyżurów konsultacyjnych, które odbywały się podczas przygotowywania i zgłaszania projektów
  • ankiety wypełniane przez autorów projektów zweryfikowanych pozytywnie (rozsyłane do autorów projektów podczas zapraszania na otwarte spotkania dyskusyjne oraz dostępne do wypełnienia w trakcie spotkań)
  • ocena spotkań preselekcyjnych – ankieta wypełniana przez autorów projektów, którzy uczestniczyli w spotkaniach preselekcyjnych

 

Po ogłoszeniu wyników odbył się warsztat ewaluacyjny dla członków Rady ds. budżetu partycypacyjnego --> ZDJĘCIA
Planowane jest spotkanie dla burmistrzów i dyrektorów jednostek organizacyjnych (np. ZDM).

W barometrze warszawskim (badanie na próbie reprezentatywnej mieszkańców Warszawy), który został przeprowadzony na początku czerwca, znalazł się blok pytań dotyczących kampanii informacyjnej w budżecie partycypacyjnym.

Do badania jakości procesu posłużą także raporty przekazywane przez zewnętrznych moderatorów spotkań konsultacyjnych, preselekcyjnych oraz otwartych spotkań z mieszkańcami.

 

Analizą ankiet wypełnianych przez uczestników procesu na różnych jego etapach zajmuje się zespół ISNS UW pod przewodnictwem dr Barbary Lewenstein, zespół przygotowuje rekomendacje dla kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Zespół ISNS w ramach swojej pracy naukowej ma też przyjrzeć się wpływowi budżetu partycypacyjnego realizowanego w Warszawie na kształtowanie postaw obywatelskich.

Zespół prowadzi badania w czterech dziennicach Warszawy: na Ochocie, Białołęce, Mokotowie i Bemowie. Realizowane są metodą obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych z celowo dobraną grupą mieszkańców i urzędników, kwestionariusza ankiety prowadzonej z przewodniczącymi dzielnicowych zespołów oraz koordynatorami budżetu partycypacyjnego – uzupełnia je analiza danych zastanych gromadzonych przez koordynatorów dzielnicowych oraz analiza prasy.

 Rekomendacje organizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2016 rok

Założenia ewaluacji

Sprawdzenie, czy osiągnięte zostały założone cele procesu:

Cel 1: Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu
Cel 2: Edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych

oraz próba odpowiedzi na pytanie badawcze:

Czy uczestnictwo w procesie budżetu partycypacyjnego wywołuje zmiany w zakresie postaw obywatelskich i jakie są kulturowe i instytucjonalne ograniczenia tej metody dialogu obywatelskiego?

 

Wskaźniki liczbowe przyjęte dla osiągnięcia celów:

Cel 1: Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu

  • Liczba złożonych wniosków do budżetu partycypacyjnego (zakładana wartość wskaźnika: 2 000)
  • Procent mieszkańców biorących udział w głosowaniu (zakładana wartość wskaźnika: 10% mieszkańców stolicy posiadających czynne prawo wyborcze)

Cel 2: Edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych

  • Liczba uczestników spotkań konsultacyjnych, dyżurów konsultacyjnych, spotkań preselekcyjnych oraz otwartych spotkań z mieszkańcami (zakładana wartość wskaźnika: 4 000)

 

PODSTAWA PROWADZENIA EWALUACJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO:
Według zapisów rozdziału 8 Regulaminu Przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2015: „Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi i ewaluacji”, a „ewaluacji dokonują Zespoły po zakończeniu każdego etapu realizacji budżetu partycypacyjnego o którym mowa w § 5, na zasadach określonych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.”

Wyniki ewaluacji „przekazuje się Zarządowi Dzielnicy, Radzie Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie ds. budżetu partycypacyjnego i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.”

Celem przeprowadzenia ewaluacji jest ocena procesu budżetu partycypacyjnego na 2015 realizowanego od września 2013 r. do lipca 2014 r. oraz lepsze zaplanowane procesu na rok 2016 poprzez wdrożenie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji.