Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Przykłady zadań własnych dzielnic

opublikowany: 27 stycznia 2014 14:37, justyna.piwko

Poniżej przedstawiamy przykłady zadań własnych realizowanych przez dzielnice. Czy Twój projekt do budżetu partycypacyjnego wpisuje się w nie? Zachęcamy także do szukania w nim inspiracji przy wymyślaniu i planowaniu projektów!

Dzielnica działa na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty jej mieszkańców.
Zadania własne dzielnicy obejmują w szczególności takie sprawy jak:

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

 • rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej
 • zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa
 • utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach
 • edukacja kulturalna

Sport i wypoczynek

 • utrzymywanie placówek sportu, rekreacji i turystyki
 • udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej
 • upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu
 • tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • prowadzenie działań związanych z promocją profilaktyki zdrowotnej
 • zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta
 • prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki
 • zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Infrastruktura

 • utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych
 • utrzymywanie i remont dróg rowerowych
 • budowa i utrzymanie miejsc parkingowych
 • utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, nawierzchni chodników, placów, zatok parkingowych
 • usuwanie skutków wandalizmu, barier architektonicznych
 • place zabaw, budowa (montaż) progów zwalniających ruch pojazdów
 • rozwój e-usług publicznych
 • publiczny dostęp do szerokopasmowego Internetu

Edukacja

 • utrzymywanie i remonty placówek oświaty i wychowania
 • wyposażenie pracowni (językowych, komputerowych) w nowoczesne sprzęty i materiały dydaktyczne
 • prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • prowadzenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Ochrona środowiska

 • utrzymywanie porządku i czystości
 • likwidacje dzikich wysypisk
 • sadzenie i wycinka drzew
 • skwery, ławki i kosze na śmiecie
 • zadania z zakresu bezdomności zwierząt
 • utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich
 • utrzymanie i konserwacja zieleni
 • propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Gospodarowanie budynkami

 • eksploatacja, utrzymywanie i remonty budynków i lokali oraz ich otoczenia (podwórek) należących do mieszkaniowego zasobu lokalowego