Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

1. SKŁADANIE PROJEKTÓW

zamknij

Pomysły zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom zgodnie z ustalonymi zasadami ogólnodostepności.

Definicję ogólnodostępności, która obowiązywać będzie w danej dzielnicy, opracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

zamknij

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie.

Wniosek o ponowną weryfikację (z określeniem jej zakresu i z uzasadnieniem) trzeba złożyć do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem koordynatora do 12 maja 2018 roku. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem prezentowany jest przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany jest na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

zamknij

Szczegółowe informacje o przyjętych strategiach i programach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego (dane kontaktowe TUTAJ).

zamknij

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu. 

zamknij

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

zamknij

Tak, ale zarówno w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo jak i całkowicie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zgodę kuratora lub opiekuna prawnego. 

zamknij

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

zamknij

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu partycypacyjnego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st.

zamknij

Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie partycypacyjnym (prawo udziału przysługuje wyłącznie osobom stale zamieszkującym na terenie Warszawy).

zamknij

Zgłoszone pomysły są weryfikowane przez pracowników urzędu. Trafiają do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość ich realizacji. Sprawdzają m.in.: