Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

FAQ

Kategorie pytań:     Pytania ogólne      Składanie projektów      Głosowanie

  1. SKŁADANIE PROJEKTÓW

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?

  Składanie projektów w piątej edycji budżetu partycypacyjnego będzie trwało od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku.

  Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić do budżetu partycypacyjnego, wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnij formularz przez internet.

  Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”). Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 22 stycznia 2018 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

   

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Czy, żeby zgłosić pomysł, trzeba być zameldowanym w Warszawie?

  Nie, żeby zgłosić pomysł do budżetu partycypacyjnego (lub zagłosować), nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – wystarczy mieszkać w Warszawie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowości, możesz zgłosić swój pomysł!

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą zgłosić pomysł?

  Tak, w budżecie pratycypacyjnym każdy mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy może zgłosić pomysł bez względu na wiek.

  Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego:

  • przy papierowym składaniu projektu trzeba dołączyć podpisaną zgodę
  • przy składaniu projektu przez internet rodzic wpisuje swoje dane w odpowiednich polach, które pokażą się po weryfikacji przez system numeru PESEL.

  Oczywiście niepełnoletni mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy powinni być w takim wieku, aby mieć świadomość tego, jaki projekt zgłaszają.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Ile pomysłów mogę zgłosić?

  Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów i dla dowolnej dzielnicy - niekoniecznie musisz w niej mieszkać. 

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Kto może podpisać się na liście osób popierających pomysł?

  Do składanego projektu musisz dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają ten pomysł. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Poprzeć projekt może każdy mieszkaniec Warszawy, jednak co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym). Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy. 

  Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. W takim przypadku jednak będzie dodatkowo konieczny podpis jej opiekuna prawnego.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy mogę zgłosić pomysł tylko w swojej dzielnicy?

  Nie. Pomysł możesz zgłosić w kilku różnych dzielnicach - nie musisz w niej meiszkać.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy autor pomysłu może określić wykonawcę zadania?

  Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy można wycofać zgłoszony pomysł?

  Tak. Autor pomysłu może wycofać swój pomysł, do 25 maja 2018 roku. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

  W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy jak najszybciej zaznaczyć to na swoim koncie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub zgłosić pisemnie urząd dzielnicy lub jednostkę (jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej). 

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?

  Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferują urzędy dzielnic. Podczas trwania etapu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów. z udziałem pracowników urzędu. Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

  Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

  Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

   

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy można zgłaszać pomysły o charakterze ogólnomiejskim?

  Nie. Budżet partycypacyjny w Warszawie przeprowadzany jest wyłącznie na poziomie dzielnic Warszawy - można zgłaszać pomysły lokalne lub ogólnodzielnicowe.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy możliwa jest realizacja pomysłu na wygrodzonym terenie?

  Tak, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego muszą być ogólnodostępne – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnodostepności.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy pomysł może być zlokalizowany na terenie prywatnym?

  Pomysły zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego muszą przede wszystkim dotyczyć terenów do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

  Dodatkowo, Zarząd Dzielnicy może określić, czy w danej dzielnicy jest dopuszczalne zgłaszanie projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek) lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich.

   

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Jakie pomysły mogę zgłosić?

  Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

  Pomysły mogą dotyczyć jednak tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

   

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Jak będą weryfikowane pomysły zgłoszone przez mieszkańców?

  Zgłoszone pomysły są weryfikowane przez pracowników urzędu. Trafiają do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość ich realizacji. Sprawdzają m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta (dzielnic lub jednostek),
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

  Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu czterech dni roboczych od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie zweryfikowany negatywnie.

  Wszystkie zweryfikowane pomysły zostaną przekazane dzielnicowemu Zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne. Jeżeli członkowie Zespołu będą mieli wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej weryfikacji, zwrócą się do burmistrza dzielnicy z prośbą o ponowną weryfikację danego pomysłu.

  Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku weryfikacji zgłoszonych pomysłów.

  Autorzy pomysłu mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należyzłożyć do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł do 12 maja 2018 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Jeżeli Zespół uzna argumenty za ponowną weryfikacją projektu, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie opublikowany najpóźniej 25 maja 2018 r.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy pomysły można zgłaszać anonimowo?

  Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie partycypacyjnym (prawo udziału przysługuje wyłącznie osobom stale zamieszkującym na terenie Warszawy).

  zamknij
  Data aktualizacji 2016-10-25
  Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu?

  Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu partycypacyjnego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

  Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji.

  Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, w tym o podmiocie posiadającym prawo do dysponowania tą nieruchomością, zawarte są w jej Księdze Wieczystej. Aby zapoznać się treścią Księgi Wieczystej, wystarczy otworzyć przeglądarkę ksiąg wieczystych, znajdująca się pod adresem www.ekw.ms.gov.pl lub udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

  Informacje zawarte w Księdze Wieczystej są jawne. Aby jednak uzyskać do nich dostęp, należy znać numer właściwej Księgi Wieczystej, który może podać pracownik Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (siedziba Biura znajduje się przy ul. Sandomierskiej 12). Przekazanie informacji o numerze Księgi Wieczystej nieruchomości, na podstawie ustawy Prawo Kartograficzne i Geodezyjne oraz jej aktów wykonawczych, podlega jednak opłacie 4 zł. Co więcej, Księga Wieczysta nie zawiera informacji o ewentualnych roszczeniach dawnych właścicieli w stosunku do nieruchomości. 

  Dlatego też, jeżeli projekt ma być zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy, uzyskanie dokładnych informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości nie jest konieczne, aby zgłosić swoją propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Co to znaczy, że mogą być zgłaszane projekty, które są zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania?

  To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

  Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

  • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
  • trwały zarząd;
  • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
  • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

  Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg określony w ww. regulaminie zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa (chyba, że Zarząd Dzielnicy dopuścił możliwość realizacji projektów na takim terenie, cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste jest zbieżny z zadaniem opisanym w projekcie, a użytkownik wieczysty gruntu wyraził zgodę na wykorzystanie jego terenu).

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Czy osoba ubezwłasnowolniona może zgłaszać pomysły?

  Tak, ale zarówno w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo jak i całkowicie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zgodę kuratora lub opiekuna prawnego. 

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Jak wypełnić formularz?

  Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

  1. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.
  2. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
  3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój pomysł. Sprawdź, jakie obszary są dostępne w danej dzielnicy.
  4. Zastanów się nad charakterem pomysłu. Czy jest to pomysł lokalny i odpowiada na potrzeby mieszkańców tylko konkretnego obszaru? Czy może jest to pomysł ogólnodzielnicowy, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy?
  5. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. W takim wypadku do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
  6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie internetowej.
  7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach?
  8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji.
  9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy lub lokalnej społeczności.
  10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy oraz jednostek miejskich, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji, kwota może ulec zmianie.
  11. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku. Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku. Są to koszty, które Miasto będzie ponosiło w kolejnych latach.
  12. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego pomysłu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym). Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
  13. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które mogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.
  14. Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów i dla dowolnej dzielnicy;niekoniecznie musisz w niej mieszkać. 
  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy pomysł mogę zgłosić w kilka osób?

  Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu. 

  zamknij
  Data aktualizacji 2015-10-30
  Gdzie mogę zapoznać się ze strategiami i programami Warszawy?

  Szczegółowe informacje o przyjętych strategiach i programach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego (dane kontaktowe TUTAJ).

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji pomysłu?

  Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie.

  Wniosek o ponowną weryfikację (z określeniem jej zakresu i z uzasadnieniem) trzeba złożyć do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem koordynatora do 12 maja 2018 roku. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem prezentowany jest przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany jest na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

  W tym posiedzeniu zespołu uczestniczy członek Zarządu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową. Ponowna weryfikacja projektu prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu.

  Informacja o wyniku ponownej weryfikacji przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 25 maja 2018 roku. Wynik ponownej weryfikacji będzie ostateczny.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Co to znaczy, że pomysł musi być ogólnodostępny?

  Pomysły zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom zgodnie z ustalonymi zasadami ogólnodostepności.

  Definicję ogólnodostępności, która obowiązywać będzie w danej dzielnicy, opracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Pomysły, które w wyniku weryfikacji zostaną uznane za nieogólnodostępne, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.


  2. PYTANIA OGÓLNE

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Co to jest budżet partycypacyjny?

  Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy. Możesz zgłaszać swoje pomysły, które chcesz, aby zostały zrealizowane. Możesz dyskutować o pomysłach innych mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które wydają Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez miasto. Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie.  

  Za nami juz cztery edycje budżetu partycypacyjnego. Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

  Startuje właśnie piąta edycja budżetu partycypacyjnego (wybierać będziemy projekty do realizacji w 2019 roku). Więcej informacji znajdziecie tutaj: ZASADY V EDYCJI

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Skąd pochodzą środki finansowe na realizację projektów?

  Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

  Przed rozpoczęciem kolejnej edycji, dzielnice przeznaczają na budżet partycypacyjny określoną kwotę ze swojego budżetu, zgodnie z wytycznymi Prezydenta m.st. Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy wiedzą, o jakiej kwocie będą decydować. W piątej edycji budżetu partycypacyjnego na realizację pomysłów mieszkańców dzielnice przeznaczyły łącznie 64 739 907 zł.  

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Na jakich zasadach odbywa się realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców?

  Pomysły wybrane przez mieszkańców są realizowane przez miasto na podstawie umowy społecznej. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo. 

   

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Co, jeśli mój pomysł nie zostanie wybrany w głosowaniu?

  Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób - aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Nie wszystkie projekty będą więc mogły być zrealizowane.

  Jeśli dany projekt nie zostanie wybrany, a uważacie, że jest ważny dla Waszej okolicy, warto pomyśleć o zrealizowaniu go w ramach INICJATYWY LOKALNEJ.

  Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej Urząd Miasta zakupuje np. matariały budowlane, farby lub wspiera organizacyjne, a mieszkańcy wnoszą swój wkład np. w postaci swojego czasu lub fizycznej pracy. W ten sposób można zrealizowac takie inicjatywy jak odmalowanie ławek, nasadzenia kwiatów, budowa budek dla kotów itp.

  Wszystkie potrzebne informacje o tej formie działania znajdziecie na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

  Podobny projekt można tez oczywiście zgłosić do budżetu partycypacyjnego ponownie w kolejnym roku.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Kto może głosować i zgłaszać projekty w budżecie partycypacyjnym?

  W budżecie partycypacyjnym może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy.

  Nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie partycypacyjnym. 

  Nie trzeba być pełnoletnim. Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby niepełnoletnie - w takim przypadku konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, którą można wypełnić w internecie podczas głosowania lub zgłaszania pomysłu (lub na specjalnym druku papierowym).

  Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie partycypacyjnym!

  Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których charakter nosi budżet partycypacyjny, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

  Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

  Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Studiuję w Warszawie, mieszkam w akademiku. Czy mogę wziąć udział w budżecie partycypacyjnym?

  Zgłaszać pomysły i głosować w budżecie partycypacyjnym mogą osoby mieszkające w Warszawie – nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miescowoci, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie partycypacyjnym.

  Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie partycypacyjnym.

  Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których charakter nosi budżet partycypacyjny, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

  Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

  Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Nie posiadam polskiego obywatelstwa i nie mam nadanego numeru PESEL. Czy mogę wziąć udział w budżecie partycypacyjnym?

  Tak, ale tylko jeżeli stale zamieszkujesz na terenie m.st. Warszawy. Wystarczy, że w formularzu zgłoszeniowym zamiast numeru PESEL podasz numer dokumentu uprawniającego Cię do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pamiętaj! Zanim zgłosisz swój pomysł lub weźmiesz udział w głosowaniu powinieneś zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy. Wizyta ma na celu uwzględnienie Cię na liście osób, których projekty lub głosy będą uznane za ważne, nawet pomimo braku wskazania numeru PESEL w formularzu zgłoszeniowym projektu lub w karcie do głosowania.

  Podczas wizyty:

  1. Okaż ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty w przypadku obywateli państw należących do bezpaszportowej strefy Schengen) uprawniający Cię do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Złóż oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (oświadczenie nie jest wymagane, jeśli chcesz złożyć swój projekt w wersji papierowej, pod warunkiem, że złożysz go zaraz po okazaniu dokumentu, o którym mowa w punkcie 1).

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Co to jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

  W każdej dzielnicy pracuje zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany na danę edycję, czyli na około rok. Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy oraz praca nad szczegółowymi zasadami budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy. 

  Zadania Zespołów:

  • ustalenie definicji ogólnodostępności projektów, która obowiązywać będzie w dzielnicy
  • ewentualny podział dzielnicy na mniejsze obszary
  • ustalenie poziomu ogólnodzielnicowego
  • podział kwoty pieniędzy przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na poszczególne obszary (jeśli są)
  • ustalenie ewentualnego limitu, którego nie może przekroczyć koszt jednego projektu
  • ocena ogólnodostępności każdego z projektów
  • decyzja o uwzględnieniu odwołania od wyniku weryfikacji

  W skład każdego zespołu wchodzi:

  • do 6 mieszkańców
  • do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • radnych dzielnicowi (po 1 z każdego klubu oraz 1 przedstawiciel radnych nieprzynależnych do żadnego z klubów)
  • do 5 radnych osiedlowych
  • od 4 do 5 urzędników dzielnicowych
  • przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy
  • przedstawiciela dzielnicowej rady seniorów

  Wszystkie spotkania zespołów są otwarte dla zainteresowanych mieszkańców. Jeśli nie jesteś członkiem zespołu, a interesujesz się jego pracami, możesz uczestniczyć w spotkaniach jako obserwator - sprawdź na stronie swojej dzielnicy, kiedy odbędzie się posiedzenie.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Czym zajmuje się Rada ds. budżetu partycypacyjnego?

  Rada ds. budżetu partycypacyjnego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Do zadań Rady należy w szczególności: 

  • konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu partycypacyjnego
  • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu partycypacyjnego
  • działania zmierzające do rozwoju budżetu partycypacyjnego w Warszawie;
  • wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne.

  Więcej informacji nt. Rady ds. budżetu partycypacyjnego: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/rada-ds-budzetu-partycypacyjnego


  3. GŁOSOWANIE

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  W jaki sposób mogę zagłosować?

  Głosowanie na pomysły będzie trwało od 15 do 30 czerwca 2018 roku. Możesz zagłosować na dwa sposoby:

  • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
  • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) lub do jednego z punktów do głosowania (adresy opublikujemy przed głosowaniem) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 15 czerwca.

  Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 4 maja do 22 czerwca 2018 r.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Na ile pomysłów mogę zagłosować?

  Możesz wybrać dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem, że ich łączny koszt realizacji nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze. Dla przykładu, jeżeli w obszarze, w którym głosujesz, będzie do dyspozycji 300 tys. zł, możesz wybrać jeden pomysł za tę kwotę lub trzy za 100 tys. zł każdy, lub 10 pomysłów za 30 tys. zł każdy. Najważniejsze, aby łączny koszt wybranych pomysłów nie przekroczył kwoty dostępnej w danym obszarze, czyli w tym przypadku 300 tys. zł. Jeśli głosujesz przez Internet, aplikacja policzy automatycznie koszt wybranych pomysłów. Wypełniając papierową kartę do głosowania, musisz samodzielnie policzyć koszt realizacji wybranych pomysłów. 

  Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy mogę głosować na pomysły w kilku dzielnicach?

  Nie. Przed zagłosowaniem, trzeba wybrać JEDNĄ DZIELNICĘ, w której chce się oddać głos, a następnie JEDEN JEJ OBSZAR (jeśli dzielnica jest podzielona na obszary). Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (papierową bądź przez internet) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

  Jeżeli w dzielnicy dostepny jest obszar ogólnodzielnicowy, można również wybrać pomysły z obszaru ogólnodzielnicowego.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-16
  Ile pomysłów wygrywa w każdej dzielnicy?

  Nie ma konkretnej liczby pomysłów, która wygra w danej dzielnicy – to jest zależne przede wszystkim od kosztu pomysłów, które uzyskają najwięcej głosów.

  Wygra (a więc przeznaczonych będzie do realizacji) tyle projektów, ile zmieści się w kwocie pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Może więc zdarzyć się tak, że wygrają dwa bardzo drogie pomysły lub kilkanaście tańszych, mniejszych pomysłów.

  Ponadto, aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 10% osób głosujących w danym obszarze, ale nie mniej niż 30 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie rekomendowany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Czy mogę głosować na pomysły lokalne i na ogólnodzielnicowe?

  Tak. Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy. W poziomie ogólnodzielnicowym znajdują się projekty, które dotyczą całej dzielnicy, a nie tylko jednego obszaru. W przypadkach tych dzielnic możesz zagłosować na obu poziomach i na projekty w obszarach i na projekty ogólnodzielnicowe.

  W tych dzielnicach na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów - z wybranego przez Ciebie obszaru i z poziomu ogólnodzielnicowego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

  zamknij
  Data aktualizacji 2017-11-17
  Chcę głosować papierowo - skąd mogę wziąć kartę do głosowania?

  Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 15 czerwca 2018 roku. 

  Uwaga! W każdym obszarze karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

  Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 15 czerwca.