Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Co to znaczy, że mogą być zgłaszane projekty, które są zlokalizowane

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

  • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
  • trwały zarząd;
  • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
  • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg określony w ww. regulaminie zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa (chyba, że Zarząd Dzielnicy dopuścił możliwość realizacji projektów na takim terenie, cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste jest zbieżny z zadaniem opisanym w projekcie, a użytkownik wieczysty gruntu wyraził zgodę na wykorzystanie jego terenu).