Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji pomysłu?

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie.

Wniosek o ponowną weryfikację (z określeniem jej zakresu i z uzasadnieniem) trzeba złożyć do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem koordynatora do 12 maja 2018 roku. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem prezentowany jest przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany jest na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

W tym posiedzeniu zespołu uczestniczy członek Zarządu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową. Ponowna weryfikacja projektu prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu.

Informacja o wyniku ponownej weryfikacji przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 25 maja 2018 roku. Wynik ponownej weryfikacji będzie ostateczny.

Kolejność: 
1