Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Jak będą weryfikowane pomysły zgłoszone przez mieszkańców?

Zgłoszone pomysły są weryfikowane przez pracowników urzędu. Trafiają do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość ich realizacji. Sprawdzają m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta (dzielnic lub jednostek),
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu czterech dni roboczych od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie zweryfikowany negatywnie.

Wszystkie zweryfikowane pomysły zostaną przekazane dzielnicowemu Zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne. Jeżeli członkowie Zespołu będą mieli wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej weryfikacji, zwrócą się do burmistrza dzielnicy z prośbą o ponowną weryfikację danego pomysłu.

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku weryfikacji zgłoszonych pomysłów.

Autorzy pomysłu mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należyzłożyć do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł do 12 maja 2018 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Jeżeli Zespół uzna argumenty za ponowną weryfikacją projektu, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie opublikowany najpóźniej 25 maja 2018 r.